Καμβάς από φωτογραφίες
O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr

Χρησιμοποιούμε παλιές φωτογραφίες σαν καμβά και τις δίνουμε στα παιδιά να τις χρωματίσουν.

Το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο αν οι φωτογραφίες έχουν απλά σχέδια και σχήματα και δεν έχουν πολύ έντονα χρώματα και πολλές λεπτομέρειες.

Ο χρωματισμός μπορεί να γίνει είτε ψηφιακά (μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας ) είτε και πάνω στο χαρτί με μαρκαδόρους ή τέμπερες.

Στα παραδείγματα υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν χρωματιστεί ψηφιακά.